Geraadpleegde versie
Art. 58quater.
Voor het begrotingsjaar 1993 wordt een bijkomend bedrag vastgesteld van 25,2 miljoen frank.
Vanaf het begrotingsjaar 1994 en tot en met het begrotingsjaar 2001 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, evenals aan de reële groei van het bruto nationaal produkt, op de wijze bepaald in artikel 58ter, § 3.
Voor de begrotingsjaren 2002 tot en met 2014 en voor het begrotingsjaar 2015 maar uitsluitend voor wat de vaststelling betreft van de in de artikelen 58nonies en 58decies bedoelde basisbedragen, wordt het met toepassing van het tweede lid in het begrotingsjaar 2001 verkregen bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar evenals aan de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar op de wijze bepaald in artikel 33, § 2, van de financieringswet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex