Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, financiering
Annot. Art. 58bis
Art. 58bis.
§ 1. Het in het begrotingsjaar 1992 met toepassing van artikel 58 toegekende bedrag wordt in het begrotingsjaar 1993 aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, op de wijze bepaald in artikel 13, § 2, van de financieringswet.
§ 2. Het met toepassing van § 1 verkregen bedrag wordt opgesplitst in twee gelijke gedeelten.
§ 3. Voor de begrotingsjaren 1994 tot en met 1999 wordt het met toepassing van § 2 bekomen eerste gedeelte van 50 % jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, op de wijze bepaald in artikel 13, § 2, van de financieringswet.
§ 4. Voor het begrotingsjaar 2000, wordt het met toepassing van § 3 in het voorgaande begrotingsjaar verkregen bedrag aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, op de wijze bepaald in artikel 13, § 2, van de financieringswet.
Het in het eerste lid verkregen bedrag wordt verhoogd met een bedrag van 160 miljoen Belgische frank dat slechts in aanmerking wordt genomen naar verhouding van het aandeel van het met toepassing van het eerste lid voor het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag in de totale som van :
1° het met toepassing van het eerste lid voor het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag;
2° het met toepassing van artikel 58ter, § 3, eerste lid voor het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag;
3° het met toepassing van artikel 58quater voor het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag.
§ 5. Voor het begrotingsjaar 2001, wordt het met toepassing van § 4, eerste lid in het voorgaande begrotingsjaar verkregen bedrag aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, op de wijze bepaald in artikel 13, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.
Het in het eerste lid verkregen bedrag wordt verhoogd met een bedrag van 195,6 miljoen Belgische frank dat, na aanpassing aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, op de wijze bepaald in artikel 13, § 2, van de financieringswet, slechts in aanmerking wordt genomen naar verhouding van het aandeel van het met toepassing van § 4, eerste lid voor het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag in de totale som van :
1° het met toepassing van § 4, eerste lid voor het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag;
2° het met toepassing van artikel 58ter, § 3, eerste lid voor het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag;
3° het met toepassing van artikel 58quater in het begrotingsjaar 2000 verkregen bedrag.
§ 6. Vanaf het begrotingsjaar 2002 en tot en met het begrotingsjaar 2006, wordt het met toepassing van § 5 voor het begrotingsjaar 2001 verkregen bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, op de wijze bepaald in artikel 38, § 3, van de financieringswet.
§ 7. Voor de begrotingsjaren 2007 tot en met 2014 en voor het begrotingsjaar 2015 maar uitsluitend voor wat de vaststelling betreft van de in de artikelen 58nonies en 58decies bedoelde basisbedragen, wordt het met toepassing van § 6 voor het begrotingsjaar 2006 verkregen bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar en aan 91 % van de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar op de wijze bedoeld in artikel 38, § 3ter, vijfde lid, van de financieringswet.