Huidige taal
Art. 58.
In de Rijksbegroting van 1989 bedraagt het totale bedrag van het in artikel 56, 2°, voorziene krediet 2 637,4 miljoen frank.
Tot en met het begrotingsjaar 1992 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, op de wijze bepaald in artikel 13, § 2, van de financieringswet.
Voor het jaar 1989 wordt bovendien een eenmalig krediet van 65 miljoen frank toegekend.
Andere talen