Geraadpleegde versie
Art. 56bis.
De artikelen 1ter, derde lid, en 11, van de financieringswet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex