Huidige taal
Art. 56bis.
De artikelen 1ter, derde lid, en 11, van de financieringswet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Andere talen