Geraadpleegde versie
Art. 55ter.
Artikel 92quater van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex