Geraadpleegde versie
Art. 55bis.
Artikel 92bis, §§ 1, 4bis, 4ter, 4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies, 5 en 6, alsook de artikelen 92bis/1 en 92ter van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex