Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, onderwijspersoneel
Annot. Art. 54bis
Art. 54bis.
Met het oog op de uitoefening van de door de Grondwet toegewezen bevoegdheden worden de personeelsleden van het in artikel 24 van de Grondwet bedoelde onderwijs, ingericht door het Rijk, van de Fondsen en de Inspectiediensten, bedoeld door de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, overgeheveld naar de Duitstalige Gemeenschap. Artikel 91bis, § 2, van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.