Wetshistoriek

Vervangen bij de wet van 18 juli 1990 (BS 25 juli 1990).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies 72.028/1/V van de Raad van State van 7 september 2022  over  een ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ‘zur Einführung der Heimarbeit und zur Abänderung verschiedener Bestimmungen betreffend das Personal des Ministeriums  und bestimmter Einrichtungen öffentlichen Interesses der Deutschsprachigen Gemeinschaft’

Blz. 4:

“RECHTSGROND

3. Het ontwerp vindt in beginsel rechtsgrond in de in het eerste tot derde lid van de aanhef ervan vermelde bepalingen.

De artikelen 2 tot 7 van het ontwerp, die betrekking hebben op de organisatie en de werking van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, vinden evenwel rechtsgrond in artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’, dat op de Duitstalige Gemeenschap van overeenkomstige toepassing is verklaard bij artikel 54, eerste lid, van de wet van 31 december 1983 ‘tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap’. Uit artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gelezen in samenhang met artikel 54 van de wet van 31 december 1983, put de Regering van de Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheid om de organisatie en de werking van haar diensten te regelen.”

Lees meer

Zie ook