Geraadpleegde versie
Art. 53.
De besluiten van de regering worden in het Belgisch Staatsblad in het Duits bekendgemaakt, met een vertaling in het Nederlands en in het Frans.
Ze worden eveneens in het Duits bekendgemaakt in het Memorial des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Wanneer zij geen belang hebben voor de algemeenheid van de burgers, mogen de in het eerste lid bedoelde besluiten evenwel bij uittreksel of in de vorm van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden; wanneer hun bekendmaking geen openbaar nut heeft, mag deze achterwege worden gelaten.
De besluiten zijn verbindend de tiende dag na die waarop zij in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij zij een andere termijn bepalen.
De besluiten waarvan kennis is gegeven aan de belanghebbenden zijn verbindend vanaf de kennisgeving of vanaf de bekendmaking, als deze voorafgaat.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex