Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, regering
Annot. Art. 52
Art. 52.
§ 1. De regering, in de tot de bevoegdheid van de Gemeenschap behorende aangelegenheden :
1° beraadslaagt over ieder ontwerp van decreet of van besluit al naar het geval;
2° stelt de bestemming van de begrotingskredieten voor;
3° ontwerpt en coördineert het beleid van de Gemeenschap.
§ 2. Het beraad in de regering komt in de plaats van het bij wet of koninklijk besluit voorgeschreven overleg in de Ministerraad of in het nationaal Ministercomité, telkens als het om een zaak gaat die tot de bevoegdheid van de regering behoort.
§ 3. De bevoegdheden toegewezen aan een Minister bij wet, bij reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap of bij koninklijk besluit, worden uitgeoefend door de regering, telkens als het om een zaak gaat die tot de bevoegdheid van deze laatste behoort.