Geraadpleegde versie
Art. 51.
De artikelen 62, 68 tot 73 , 78, 79, §§ 1 en 3, 81 en 82, van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex