Geraadpleegde versie
Art. 49.
De regering bestaat uit minstens drie leden en hoogstens vijf leden die door het Parlement gekozen worden overeenkomstig de regels bepaald in artikel 60 van de bijzondere wet. Het Parlement kan bij decreet het maximum aantal leden van de regering wijzigen.
De voordrachten van kandidaturen moeten echter slechts door tenminste drie leden van het Parlement worden ondertekend.
Ingeval de leden van de regering afzonderlijk worden gekozen en na aanwijzing van het voorlaatste lid alle leden van hetzelfde geslacht zijn, wordt de stemming voor de aanwijzing van het laatste lid beperkt tot de kandidaten van het andere geslacht.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex