Geraadpleegde versie
Art. 48.
De decreten zijn verbindend de tiende dag na die van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tenzij zij een andere termijn bepalen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex