Wetshistoriek

Gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006).

Lees meer

Toelichting

Wetgeving van de gemeenschappen en gewesten

De bekendmaking en de inwerkingtreding van decreten van de gemeenschappen en de gewesten worden geregeld in de artikelen 22, 55 en 56 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, en de artikelen 47 en 48 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

De bekendmaking en de inwerkingtreding van ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden geregeld in de artikelen 8, 32 en 33 en de artikelen 69, tweede lid en 73, § 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

De bekendmaking en de inwerkingtreding van besluiten van de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten worden geregeld in de artikelen 22 en 84 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de artikelen 8 en 39 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en artikel 53 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

De bekendmaking en de inwerkingtreding van verordeningen en besluiten van de gemeenschapscommissies wordt geregeld door de artikelen 39 en 70bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

Federale wetgeving

De wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen (BS 21 juni 1961) regelt de wijze van bekendmaking van de wetten in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 56, § 1 van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (BS 2 augustus 1966) regelt de wijze van bekendmaking van de koninklijke en ministeriële besluiten.

Wetten, koninklijke en ministeriële besluiten zijn verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij een andere termijn is bepaald.

Volgens het Hof van Cassatie geldt artikel 190 naar analogie voor internationale akten.

De bekendmaking is een noodzakelijke voorwaarde om normen verbindend te maken.

Lees meer

Zie ook