Geraadpleegde versie
Art. 44.
De artikelen 31, §§ 5 en 6, 32, §§ 2 en 3, 35, §§ 1 en 2, 36, 37 en 38 tot 48bis van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
(opgeheven)
In afwijking van artikel 35, § 2, van de bijzondere wet worden de decreten bedoeld in de artikelen 8, § 1, tweede lid en § 4, tweede lid, 10bis, vierde en vijfde lid, 10ter, § 5, 45, 49, eerste lid, 50, derde lid, van deze wet, alsook in de artikelen 11, § § 1bis, 1ter en 1quater, 20bis, 22, eerste lid, en 45, § 2, derde lid, van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Versies
25 december 2016: Geraadpleegde versie