Trefwoorden:constitutieve autonomie, parlementaire onderzoekscommissie
Annot. Art. 44
Art. 44.
De artikelen 31, §§ 5 en 6, 32, §§ 2 en 3, 35, §§ 1 en 2, 36, 37 en 38 tot 48bis van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
(opgeheven)
In afwijking van artikel 35, § 2, van de bijzondere wet worden de decreten bedoeld in de artikelen 8, § 1, tweede lid en § 4, tweede lid, 10bis, vierde en vijfde lid, 10ter, § 5, 45, 49, eerste lid, 50, derde lid, van deze wet, alsook in de artikelen 11, § § 1bis, 1ter en 1quater, 20bis, 22, eerste lid, en 45, § 2, derde lid, van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.