Geraadpleegde versie
Art. 43.
De vergaderingen van het Parlement zijn openbaar.
Het Parlement vergadert evenwel met gesloten deuren op verzoek van de voorzitter of van twee leden.
Het Parlement beslist daarna bij volstrekte meerderheid of de vergadering in het openbaar zal worden hervat ter behandeling van hetzelfde onderwerp.
Versies
30 mei 2016: Geraadpleegde versie