Geraadpleegde versie
Art. 14.
Artikel 31ter, §§ 1 en 2, van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex