Trefwoorden:constitutieve autonomie, Duitstalige Gemeenschap, samenstelling parlement, gemeenschaps- en gewestparlementen, samenstelling, lid met raadgevende stem
Annot. Art. 8
Art. 8.
§ 1. Het Parlement bestaat uit 25 leden.
Het Parlement kan bij decreet het aantal bedoeld in het eerste lid wijzigen en aanvullende samenstellingsregels bepalen.
§ 2. De leden van het Parlement worden verkozen door de kiezers van de gemeenten die deel uitmaken van het Duitse taalgebied.
§ 3. (opgeheven)
§ 4. Van rechtswege en met raadgevende stem wonen de vergaderingen bij wanneer zij geen lid van het Parlement zijn :
1° de in de kieskring Verviers verkozen leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en leden van het Waals Parlement die hun woonplaats hebben in het Duitse taalgebied en die de grondwettelijke eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd;
2° de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 6° en 7°, van de Grondwet, voor zover zij aan de in 1° gestelde vereisten voldoen;
3° de in het district Eupen verkozen provincieraadsleden, voor zover zij aan de twee in 1° gestelde vereisten voldoen;
4° het in de Duitstalige kieskring verkozen lid van het Europees Parlement dat zijn woonplaats heeft in het Duitse taalgebied.
Het Parlement kan de bepalingen van het eerste lid bij decreet vervangen, wijzigen, aanvullen of opheffen.