Wetshistoriek

Gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007 (BS 13 juni 2007).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 6 november 2018 over een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap „zur Anerkennung der deutschen Gebärdensprache‟, Parl. St. Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 2018-2019, nr. 274/1

Blz. 3:

"BEVOEGDHEID

3. Gelet op de wezenlijke verbondenheid van de Duitse Gebarentaal met de culturele identiteit van de doven in de Duitstalige Gemeenschap en op de ruime, evolutieve invulling die aan de culturele aangelegenheden dient te worden gegeven, kan het voorontwerp geacht worden betrekking te hebben op de culturele aangelegenheid van “[d]e bescherming en de luister van de taal”, bedoeld in artikel 4, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 „tot hervorming der instellingen‟, waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 31 december 1983 „tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap‟ en artikel 130, § 1, 1°, van de Grondwet."

Lees meer

Zie ook