Huidige taal
Artikel 1.
Voor de toepassing van deze wet dient te worden verstaan onder :
1° de bijzondere wet : de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
2° de financieringswet : de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
3° het Parlement : het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap;
4° de regering : de regering van de Duitstalige Gemeenschap.
Andere talen